Thursday, July 23

真正的輸

和陳小姐在街上non stop talking
兩條友發up瘋
嘩, 個仔錫阿媽個手臂呀
嘩, 哩度拆左我依家先知呀
嘩, 個件衫好梁丙呀
嘩, 饒小姐你入正題未呀
嘩 嘩 嘩 嘩 嘩 嘩 嘩 嘩

害怕入錯貨便不再sourcing 嗎
害怕大醉失禮便滴酒不沾嗎
害怕浸死便不再跳進大海
害怕滴出眼淚便不再心跳
怕 怕 怕 怕 怕.....

真正的輸是連賭注都不下
不如學習如何中庸如何享受整個過程啦
一齊活在當下 不想過去不想未來
add oil ar!

No comments: